Select your language:

Máme řešení pro

Oznámení o fúzi VF, a.s. a AFRAS Energo, s.r.o. sloučením

6.4.2017Představenstvo akciové společnosti s firmou VF, a.s., ve smyslu ustanovení § 33 odst. 1, § 93 a § 118 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje oznámení o uložení Projektu přeměny formou fúze sloučením společnosti VF, a.s. a AFRAS energo, s.r.o.

OZNÁMENÍ O FÚZI SLOUČENÍM


Představenstvo akciové společnosti s firmou VF, a.s., se sídlem Svitavská 588, 679 21 Černá Hora, IČ 25532219, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2681, tímto ve smyslu ustanovení § 33 odst. 1, § 93 a § 118 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.


1) zveřejňuje oznámení o uložení Projektu přeměny formou fúze sloučením dle ustanovení § 15, § 70, § 88 a § 100 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., Zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění do sbírky listin společnosti VF, a.s., se sídlem Svitavská 588, 679 21 Černá Hora, IČ 25532219, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2681, a společnosti AFRAS Energo s.r.o., se sídlem Svitavská 588, 679 21 Černá Hora, IČ 60714123, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 15905, přičemž společnost VF, a.s. vystupuje v projektu fúze sloučením jako nástupnická společnost a společnost AFRAS Energo s.r.o. jako zanikající společnost,


2) zveřejňuje upozornění pro akcionáře společnosti VF, a.s. a společníka společnosti AFRAS Energo s.r.o., že od 4.4.2017 jsou v sídle těchto společností na shora uvedených adresách, tj. na adrese Svitavská 588, 679 21 Černá Hora,

k nahlédnutí:

a) Projekt přeměny formou fúze sloučením,

b) zpráva představenstva společnosti VF, a.s. o fúzi sloučením dle § 24 Zákona o přeměnách,

c) účetní závěrky zúčastněných společností VF, a.s. a AFRAS Energo s.r.o. za poslední 3 účetní období

d) konečné účetní závěrky zúčastněných společností VF, a.s. a AFRAS Energo s.r.o vyhotovené
    ke dni 31.12.2016 a zahajovací rozvaha společnosti VF, a.s. vyhotovená ke dni 1.1.2017


3) zveřejňuje upozornění pro akcionáře společnosti VF, a.s. a společníka společnosti AFRAS Energo s.r.o., že tyto společnosti jsou povinné vydat každému akcionáři a společníkovi, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výtah z listin uvedených v bodě 2) písm. a) až d) výše


4) zveřejňuje upozornění pro akcionáře společnosti VF, a.s. a společníka společnosti AFRAS Energo s.r.o., že dosavadní akcionáři společnosti VF, a.s., kteří jsou vlastníky akcií, jejichž celková jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % upsaného základního kapitálu nástupnické společnosti před fúzí sloučením, mají právo požádat představenstvo nástupnické společnosti o svolání valné hromady za účelem schválení fúze sloučením do 1 měsíce ode dne tohoto zveřejnění


5) zveřejňuje upozornění pro věřitele společnosti VF, a.s. a společníka společnosti AFRAS Energo s.r.o., ve smyslu § 35 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, že ti věřitelé společnosti VF, a.s. a ti věřitelé společnosti AFRAS Energo s.r.o., kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis přeměny do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám, mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku přeměny zhorší dobytnost jejich pohledávek. Marným uplynutím této lhůty toto právo zaniká. Nedojde-li mezi věřitelem a osobou zúčastněnou na přeměně či nástupnickou společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky. Jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku přeměny podstatným způsobem sníží dobytnost jeho pohledávky a osoba zúčastněná na přeměně neposkytla přiměřené zajištění, může požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem přeměny do obchodního rejstříku. Právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé, kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení, kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele, nebo jejichž pohledávky vznikly až po zápisu přeměny do obchodního rejstříku. Vlastníci vyměnitelných a prioritních dluhopisů a vlastníci jiných účastnických cenných papírů nebo účastnických zaknihovaných cenných papírů než akcií, s nimiž jsou spojena zvláštní práva, získávají nabytím účinnosti fúze sloučením vůči nástupnické společnosti stejná práva, jaká měli vůči emitentovi. To neplatí, jestliže schůze vlastníků těchto cenných papírů nebo všichni vlastníci těchto cenných papírů vyslovili se změnou svých práv souhlas anebo jestliže mají tito vlastníci právo na to, aby od nich nástupnická společnost takové cenné papíry odkoupila. Práva vlastníků dluhopisů podle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zůstávají nedotčena.


Představenstvo společnosti VF, a.s. shora uvedeným zveřejněním plní ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, povinnost zveřejnit shora uvedené údaje i za společnosti AFRAS Energo s.r.o.

V Černé Hoře dne 6.4.2017

VF, a.s.
zastoupená místopředsedou představenstva
Ing. Jiřím Malysákem

Další novinky